Методична тема ліцею:

Впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес, спрямованих на всебічний розвиток особистості учня

Реалізація методичної теми розрахована на 4 роки.

четвертий етап (2018-2019 н. р.):

Тема: Оцінка та узагальнення результатів використання інноваційних технологій у контексті нової української школи

Зміст роботи:


1. Створення організаційно-педагогічних умов, спрямованих на узагальнення потреб у неперервній освіті учителів.

2. Проведення інструктивно-методичних, оперативних нарад та інших форм методичної роботи, які реалізують окремі аспекти проблеми.

3. Організація взаємовідвідування уроків, навчальних занять та виховних заходів у вигляді нових форм роботи.

4. Всебічна інформатизація навчально-виховного процесу як одна із умов його ефективності.

5.Підготовка матеріалів досвіду вчителів із теми досвіду до публікацій у педагогічній пресі.

6. Узагальнення та впровадження в практику роботи вчителів ефективного педагогічного досвіду із зазначеної методичної теми.

Очікувані результати:

1. Обробка даних моніторингових досліджень, отриманих у результаті роботи над науково – методичною проблемою школи на заключному її етапі.

2. Узагальнення та аналіз роботи над проблемною темою, вироблення практичних рекомендацій.

3. Проведення творчих звітів методичних об’єднань вчителів ліцею, роботи творчих груп за наслідками роботи над науково – методичною темою.

4. Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних рекомендацій.

5. Проведення підсумкової методичної конференції та педагогічної виставки за підсумками роботи над науково – методичною темою ліцею.

6. Підбиття підсумків роботи, формування нових традицій ліцею.

7. Удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в ліцеї.

8. Створення сприятливого психологічний мікроклімату у колективі.

9. Рекомендації з удосконалення освітнього процесу в рамках тієї чи іншої проблемної галузі.


Головна мета діяльності Харківського технічного ліцею №173

полягає у створенні умов для розвитку особистості й творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, які будуть ефективно працювати й навчатися впродовж життя, зберігати й примножувати цінності національної культури й громадянського суспільства, розвивати й зміцнювати незалежну, демократичну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

Для реалізації освітньої парадигми необхідно розв'язувати такі завдання:

- гармонізувати стосунки людини з природою через засвоєння сучасної наукової картини світу;

- стимулювати інтелектуальний розвиток і збагачення мислення, творчість через засвоєння сучасних методів і засобів наукового пізнання;

- керуючись тим, що людина живе в суспільстві, домогтися її успішної соціалізації через занурення в існуючу культуру, зокрема й техногенну, у комп'ютеризоване середовище;

- враховуючи, що сучасна людина живе в умовах насиченого активного інформаційного середовища, навчити її жити в його потоці, створити умови для безперервної освіти;

- зважаючи на інтегративні тенденції розвитку науки й техніки та потребу в новому рівні наукової грамотності, створити умови для здобуття широкої базової освіти, яка дасть змогу доволі швидко переходити до суміжних галузей професійної діяльності.

Основні завдання на 2018/2019 навчальний рік

- постійне підвищення якості, оновлення змісту та форм організації освітнього процесу;

- розширення україномовного освітнього простору;

- запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій;

- організаційне та науково-методичне забезпечення ринку освітніх послуг;

- пропаганда здорового способу життя для всіх учасників освітнього процесу;

- забезпечення сучасних засобів навчання й виховання в ліцеї;

- забезпечення економічних і освітніх гарантій для професійної самореалізації педагогічних, науково-педагогічних працівників, підвищення їх соціального статусу;

- підвищення результативності складання ДПА та ЗНО, участі учнів ліцею в ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін та ІІ і ІІІ етапах конкурсу-захисту учнівських робіт МАН;

- сприяти вихованню підростаючого покоління в дусі національної свідомості, патріотизму, громадянської відповідальності;

- постійне вдосконалення функціонування єдиного освітнього інформаційного середовища, упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес та подальшу інформатизацію управлінських процесів через програмний комплекс ІСУО; упровадження елементів дистанційного навчання;

- удосконалення матеріально-технічної бази ліцею відповідно до сучасних вимог та впровадження енергозберігаючих заходів;

- забезпечення реалізації галузевих, регіональних та міських освітніх програм;

- сприяння інтеграції української освіти у європейський та світовий освітній простір.

Кiлькiсть переглядiв: 531