Методична тема ліцею:

Впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес, спрямованих на всебічний розвиток особистості учня

Реалізація методичної теми розрахована на 4 роки.

другий етап (2016-2017 н. р.):

Тема: Практично-діяльнісне забезпечення інноваційної діяльності в освітньому процесі

Зміст роботи:

1. Спрямування всіх форм внутрішньошкільної методичної роботи на всебічний розвиток особистості учня у контексті реалізації єдиної методичної проблеми.

2. Проведення інструктивно-методичних оперативних нарад, які реалізують окремі аспекти проблеми.

3.Створення банку інформації щодо впровадження єдиної методичної проблеми в освітній процес.

4. Організація взаємовідвідування уроків, навчальних занять та виховних заходів.

5. Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогічних працівників із визначеної проблеми.

6. Узагальнення та упровадження в практику роботи вчителів єфективного педагогічного досвіду з даної методичної теми.

Очікувані результати:

1.Висвітлення набутого досвіду у педагогічній пресі.

2. Узагальнення моніторингових досліджень у вигляді таблиць, діаграм, графіків і т.і.

3. Методичні рекомендації щодо впровадження інновацій в освітній процес.

4.Теоретичне обґрунтування створення інноваційної траєкторії учителя ліцею.

Створення моделі компетентного вчителя ліцею

Головна мета діяльності Харківського технічного ліцею №173

полягає у створенні умов для розвитку особистості й творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, які будуть ефективно працювати й навчатися впродовж життя, зберігати й примножувати цінності національної культури й громадянського суспільства, розвивати й зміцнювати незалежну, демократичну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

Для реалізації освітньої парадигми необхідно розв'язувати такі завдання:

- гармонізувати стосунки людини з природою через засвоєння сучасної наукової картини світу;

- стимулювати інтелектуальний розвиток і збагачення мислення, творчість через засвоєння сучасних методів і засобів наукового пізнання;

- керуючись тим, що людина живе в суспільстві, домогтися її успішної соціалізації через занурення в існуючу культуру, зокрема й техногенну, у комп'ютеризоване середовище;

- враховуючи, що сучасна людина живе в умовах насиченого активного інформаційного середовища, навчити її жити в його потоці, створити умови для безперервної освіти;

- зважаючи на інтегративні тенденції розвитку науки й техніки та потребу в новому рівні наукової грамотності, створити умови для здобуття широкої базової освіти, яка дасть змогу доволі швидко переходити до суміжних галузей професійної діяльності.

Основні завдання на 2017/2018 навчальний рік

- постійне підвищення якості, оновлення змісту та форм організації освітнього процесу;

- розширення україномовного освітнього простору;

- запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій;

- організаційне та науково-методичне забезпечення ринку освітніх послуг;

- пропаганда здорового способу життя для всіх учасників освітнього процесу;

- забезпечення сучасних засобів навчання й виховання в ліцеї;

- забезпечення економічних і освітніх гарантій для професійної самореалізації педагогічних, науково-педагогічних працівників, підвищення їх соціального статусу;

- підвищення результативності складання ДПА та ЗНО, участі учнів ліцею в ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін та ІІ і ІІІ етапах конкурсу-захисту учнівських робіт МАН;

- сприяти вихованню підростаючого покоління в дусі національної свідомості, патріотизму, громадянської відповідальності;

- постійне вдосконалення функціонування єдиного освітнього інформаційного середовища, упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес та подальшу інформатизацію управлінських процесів через програмний комплекс ІСУО; упровадження елементів дистанційного навчання;

- удосконалення матеріально-технічної бази ліцею відповідно до сучасних вимог та впровадження енергозберігаючих заходів;

- забезпечення реалізації галузевих, регіональних та міських освітніх програм;

- сприяння інтеграції української освіти у європейський та світовий освітній простір.

Кiлькiсть переглядiв: 470